Search Result of "ration formulation"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

A Decision Support System for Ration Formulation

ผู้แต่ง:ImgMr.Sompong Jedsadathumsathit, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณสูตร อาหารสัตว์

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

Resume