Search Result of "purple guinea"

About 21 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Purple guinea grass: Pretreatment and ethanol fermentation

ผู้แต่ง:ImgRatsamee, S., ImgAkaracharanya, A., ImgLeepipatpiboon, N., ImgSrinorakutara, T., ImgDr.Vichien Kitpreechavanich, Associate Professor, ImgTolieng, V.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture

ผู้แต่ง:ImgMr.Pradit Pongtongkam, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture

ผู้แต่ง:ImgDr.Surin Peyachoknakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture

ผู้แต่ง:ImgMrs.Amara Thongpan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture

ผู้แต่ง:ImgDr.Sayan Tudsri, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Uranium Absorption Ability of Sunflower,Vetiver and Purple Guinea Grass

ผู้แต่ง:ImgDr.Nualchavee Roongtanakiat, Professor, ImgPimsiri Sudsawad, ImgMr.Narippawaj Ngernvijit, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Uranium Absorption Ability of Sunflower,Vetiver and Purple Guinea Grass)

ผู้เขียน:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, ImgPimsiri Sudsawad, ImgNarippawat Ngernvijit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The ability of sunflower, vetiver and purple guinea grass to absorb uranium from yellowcake solution was compared. Using an image plate technique, beta and gamma rays from uranium daughter nuclides were used to stimulate image plate phosphor to determine the distribution of uranium in plants. The results showed that all three plants could accumulate uranium in their roots better than in shoots, while sunflower showed the best uranium absorption in general. In both solution and sand culture systems, sunflower absorbed uranium better than purple guinea, while vetiver had the least absorption. Moreover, sunflower absorbed higher quantities of uranium as the growing time increased. Although yellowcake, at pH 4, facilitated better uranium absorption than at pH 7, growth was found to be better at pH 7.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 182 - 190 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture)

ผู้เขียน:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgสุมล นิลรัตน์นิศากร, ImgSurin Piyachoknakul, Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, ImgJantakarn Aranananth, ImgKrisana Kowitwanich, ImgSayan Tadsri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The seeds of Panicum maximum TD58 were cultured on MS medium supplemented with 15% coconut water, 5 mg/l kinetin and 100 mg/l casein hydrolysate to induce multiple shoots. The gamma irradiated shoots grown in 0–2.0 % NaCl gave 58 clones of purple guinea grass. All clones were transferred to grow in the natural field. Ten clones of grass with good morphological properties were selected and subsequently grown in the salt stress environment at Maha Sarakham province, Northeastern Thailand. Under salt stress condition, seven out of ten selected clones showed salt tolerant trait. However, there was no difference in AFLP fingerprinting patterns found as compared with the controlled non-irradiated guinea grass. The salt tolerance character might be due to the mutation at a certain location or on a specific gene which could not be distinctly detected by the available AFLP primers.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 4, Oct 05 - Dec 05, Page 681 - 688 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย นฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nuclear Instrument , Electron Microscopy, X-ray Fluorescence, Radiography

Resume

Img

Researcher

ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสาเหตุและวิธีแก้การฟักตัวของ เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgศิริรัตน์ อัศวพัฒนากูล

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgณัฐฐา แสงนรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อปริมาณโพรลีนและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์

ผู้เขียน:Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ImgSuwapong Sawasdiphanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Drought is one of the major environmental factors affecting forage quality. The objective of this study was to determine the effects of water stress on praline content and quality of two forage crops; purple guinea (Panicum maximum Jacq.) and verano stylo (Stylosanthes hanata cv. Verano). The plants were subjected to three drying cycles. At wilting of each cycle, leaf samples were collected for the analyses of praline, protein and acid-detergent fiber contents. It was found that under water stress condition, protein content decreased in purple guinea, but increased in verano stylo. Water stress had no effect on acid-detergent fiber content in both species. In purple guinea, proline content increased about 6 folds at silting, compared to control, and decreased to the control level after recovery. The second drying cycle had very little effect and third drying cycle had on effect on praline content. There was no correlation between praline content and forage quality of purple guinea in this study. The longer water stress treatment might be needed in order to get the significant effect on forage quality.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 3, Jul 95 - Sep 95, Page 291 - 297 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน และระยะปลูกต่อผลผลิต หญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgโสภณ ชินเวโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะเวลาในการขาดน้ำต่อปริมาณโพรลีนและคุณภาพของหญ้ากินนี

ผู้เขียน:Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ImgSuwapong Sawasdiphanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of the duration of water stress on forage quality of purple guinea (Panicum maximum Jacq.) were determined by using the accumulation of praline content during water stress as and indicator for drought tolerance. The plants were subjected to water stress for 10, 15 and 20 days before praline, protein, and acid-detergent fiber analyses. It was found that protein content of guinea grass decreased under the short period of water stress condition, but increased then the stress was prolonged. Protein content was similar to the control when plants were subjected to water for 20 days. Acid-detergent fiber increased under water stress condition. However, different durations of water stress had no effect on the quantity of acid-detergent fiber. Proline content increased as the duration of water stress increased. The results suggested that purple guinea tends to acclimate to drought as considering from the change in its proline and protein contents.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 4, Oct 96 - Dec 96, Page 414 - 418 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำของหญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgบุญฤทธิ์ จำปาเงิน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการฟื้นตัวของหญ้ารูซี่และหญ้ากินนีสีม่วง ภายใต้ระบบการตัดต่ำสลับสูง

ผู้เขียน:Imgดร.จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพล อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง

12