Search Result of "public support"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Public Support and Preferences for FTA in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokwan Chancharoenchai, Associate Professor, ImgDr.Wuthiya Saraithong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ, ขนส่ง Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:International Economics, Development Economics

Resume