Search Result of "protease activity"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Acta Horticulturae

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:ผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากไส้และตับอ่อนของเป็ดและไก่

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจริยา สุนทร

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากหงอนไก่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส พิมพ์พร ศรีสันติแสง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Fungal Taxonomy and Moiecular Biology, Diversity of Plant Pathogenic Fungi, Postharvest Eiseases Plant Pathogenic Fungi

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume