Search Result of "propensity score matching"

About 15 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Economic Impact of Arabica Coffee Farmers’ Participation in Geographical Indication in Northern Highland of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichaya Lilavanichakul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Measuring the effect of farmland preservation on farm profitability

ผู้แต่ง:ImgBrian J. Schilling, ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor, ImgKevin P. Sullivan, ImgLucas J. Marxen,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Does Agritourism Enhance Farm Profitability?

ผู้แต่ง:ImgBrian J. Schilling, ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor, ImgYanhong Jin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Evaluating Impacts of the Big Farm Program on Economic Performance and Viability of Rice Farming in Thailand

ผู้แต่ง:ImgChonnikan Korntongsin, ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของฟาร์มได้หรือไม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Evaluating Impacts of Rice-Pledging Program on Economic Viability of Rice Farming in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:natural resource and environmental economics, Economics of ecosystems and biodiversity

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Demand analysis, Food economics and marketing, Food quality system, Industrial organization, Game theory

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, การผลิต แรงงาน - ประชากร, แรงงานต่างด้าว, สิ่งแวดล้อม & ทรัพยากร

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Resume