Search Result of "product concept"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Consumer Preference Mapping for Rice Product Concepts

ผู้แต่ง:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor, ImgAnita Linnemann, ImgDr.Ravipim Chaveesuk, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอตุสาหกรรมเกษตร สจล. ครัง้ ที่ 2

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความชอบของผู้บริโภคต่อแนวคิดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวไขมันตํ่าโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img

ที่มา:The 22nd National Graduate Research Conference

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียมแช่แข็งโดย ใช้แผนภาพความต้องการของผู้บริโภคและแผนภาพความชอบ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิจัยทางการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

12