Search Result of "prey species"

About 25 results
Img

การประชุมวิชาการ

ชนิดเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

PREY SPECIES AND HABITAT USE OF DHOLE (Cuon alpinus)IN SALAKPRA WILDLIFE SANCTUARY

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:Noninvasive investigation of wildlife biodiversity

หัวเรื่อง:ชนิดเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชนิดเหยื่อและการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgนคร สลางสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน : พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgนายต่อลาภ คำโย, Imgนายสำเริง ปานอุทัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img
12