Search Result of "pre-cooked rice porridge"

About 9 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The production and shelf life of high-iron, pre-cooked rice porridge with ferrous sulphate and other high-iron materials

ผู้แต่ง:ImgMs.Chowladda Teangpook, ImgMrs.Urai Phawsungthong,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

High-iron pre-cooked rice porridge with dried ferrous sulphate and high iron materials.

ผู้แต่ง:ImgMs.Chowladda Teangpook, ImgMrs.Urai Phawsungthong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:Food Innovation Asia Conference 2008

หัวเรื่อง:การใช้ข้าวธาตุเหล็กสูงสำหรับการพัฒนาโจ๊ก

Img

ที่มา:Thailand Research Symposium 2010

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับโจ๊กธาตุเหล็กสูงจากการเสริมเฟอรัสซัลเฟต

Img

Researcher

นาง อุไร เผ่าสังข์ทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume