Search Result of "power generation system"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Improving Dynamic Performance of Wind Power Generation System by Using Static Var Compensator

ผู้แต่ง:ImgDr.PRECHANON KUMKRATUG, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

A survey of hybrid energy storage systems applied for intermittent renewable energy systems

ผู้แต่ง:Imgอัฐพงษ์ มาเม่น, ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle, Microgrid, Smart Grid

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบกริดอัจฉริยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (6)