Search Result of "polyploid"

About 20 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:In Vitro Propagation and Polyploid Induction of Korarima (Aframomum corrorima (Braun) Jansen) and Krawan (Amomum krervanh Pierre)

ผู้เขียน:ImgWondyifraw TEFERA ERGETE

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราด้วยการใช้โคลชิซินชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgสัณฐิตา ตังคจิวางกูร

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgTharathorn Teerakathiti

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราพันธุ์ลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) และแววมยุราพันธุ์กลายดอกสีเหลืองด้วยการใช้สารโคลชิซินชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

In Vitro Chromosome Doubling in Korarima [Aframomum corrorima (Braun) P.C.M. Jansen] Using Coolchicine and Oryzalin

ผู้แต่ง:ImgDr.Surawit Wannakrairoj, Associate Professor, ImgWondyifraw Tefera,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : In Vitro Chromosome Doubling in Korarima [Aframomum corrorima (Braun) P.C.M. Jansen] Using Colchicine and Oryzalin)

ผู้เขียน:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, ImgWondyifraw Tefera

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Ploidy manipulation holds high promise for the improvement of korarima (Aframomum corrorima) plants with altered morphology, as well as of potentially altered essential oil yields and oil composition. The present work aimed to establish a protocol for in vitro polyploid induction of korarima. Nodal explants 2 mm long were cultured in liquid media with 0, 125, 250, 375 or 500 ?M colchicine or 10, 20, 40, 60 or 80 ?M oryzalin for 7 d. The lowest concentration was the most effective for polyploid induction with both colchicine and oryzalin. Teteraploid plants were obtained only from shoots regenerated from explants treated with 125 ?M colchicine and 10 ?M oryzalin. Oryzalin was thus confirmed to be effective at a lower concentration than colchicine.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 5, Sep 13 - Oct 13, Page 684 - 694 |  PDF |  Page 

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Studies on cytogenetics and reproductive traits of fern genus Platycerium and theirhybrids

ผู้แต่ง:ImgDr.tassanai jaruwattanaphan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, Imgนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

Img

Researcher

ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ ไม้ประดับเขตร้อนชื้น, กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology and Plant Tissue Culture

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวน, พืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)

Resume

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant cell and fissue culture

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปิยนันท์ ถนอมชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Resume

Img

Researcher

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พัฒนาการของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุกรรม และพันธุศาสตร์พืชตระกูลถั่วเขียวและพืชอื่นๆ ในสกุล Vigna รวมทั้งถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้วิธีมาตรฐาน และเครื่องหมายโมเลกุล

Resume