Search Result of "plant conservation"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:ImgChittiyapa THEPUAYPORN

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:ImgVicharn Ingsrisawang

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้เขียน:Imgฟาริดา รุ่งจำรัสรัศมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการกรมป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรมป่าไม้ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ

ผู้เขียน:Imgประไพพรรณ จินดามัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หลังการปฏิรูประบบราชการ

ผู้เขียน:Imgวชิรพล รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล, Imgนายรัฐกานต์ (กาญจน์) จันทร์แสงวสุ (จันทร์ลอย)

Img
Img

Researcher

นางสาว มินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:plant secondary metabolism, plant functional genomics

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Plant Physiology, Plant Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พัฒนาการของพืช

Resume