Search Result of "physical education and sports science"

About 13 results
Img

ที่มา:III Internation Conference of Physical Education and Sports Science on Celebration of Singapore 2010.

หัวเรื่อง:การพัฒนาการวินิจฉัยสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุกวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:KU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ, การจัดการกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา

Resume