Search Result of "physic nut ( Jatropha curcas L.)"

About 119 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงผสมเกสรและการติดผลของสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงผสมเกสรและการติดผลของสบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456