Search Result of "petchaburi"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234