Search Result of "permanent magnet"

About 30 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสร้างและพัฒนาต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Parameter identification of a linear permanent magnet motor using particle swarm optimization

ผู้แต่ง:ImgTherdbankerd, T., ImgDr.Peerayot Sanposh, Associate Professor, ImgChayopitak, N., ImgFujita, H.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

An improved Adaptive Sliding Mode ControllerDesign for Linear Permanent Magnet Motor

ผู้แต่ง:ImgTithiwat Therdbankerd, ImgDr.Peerayot Sanposh, Associate Professor, ImgNattapon Chayopitak, ImgHideaki Fujita,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical machine design)

Resume

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

The Best Student Paper Title (2010)

ผลงาน:An improved Adaptive Sliding Mode Controller Design for Linear Permanent Magnet Motor

นักวิจัย: ImgTithiwat Therdbankerd Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์ ImgNattapon Chayopitak ImgHideaki Fujita

Doner:Committee of ICICTES

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Improved Adaptive Sliding Mode Controller Design and Parameter Identification using Particle Swarm Optimization for Linear Permanent Magnet Synchronous Motor

ผู้เขียน:Imgฐิติวัชร์ เทอดบ้านเกิด

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgHideaki Fujita, ImgNattapon Chayopitak

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขับและควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

ผู้เขียน:Imgนพดล คะเตปะนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgYossawee Weerakamaeng, Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Automation, ระบบปลูกพืชกัญชา

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img

ที่มา:Committee of ICICTES

หัวเรื่อง:An improved Adaptive Sliding Mode Controller Design for Linear Permanent Magnet Motor

12