Search Result of "pectate lyase"

About 33 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10

ผู้แต่ง:ImgDr.Pilanee Vaithanomsat, ImgDr.Vichien Kitpreechavanich, Associate Professor, ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10

ผู้แต่ง:ImgDr.Pilanee Vaithanomsat, ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor, ImgDr.Vichien Kitpreechavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Polygalacturonase and Pectate Lyase Activity During Ripeningof Kluay Hom Thong Fruit

ผู้แต่ง:ImgDr.Sukuntaros Tadakittisarn, ImgMolnapat Songpim, ImgDr.Pilanee Vaithanomsat,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A pectate lyase homolog, xagP, in Xanthomonas axonopodis pv. glycines is associated with hypersensitive response induction on tobacco

ผู้แต่ง:ImgKaewnum, S, ImgDr.Sutruedee Prathuangwong, Professor, ImgBurr, TJ,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Polygalacturonase and Pectate Lyase Activity During Ripening of Kluay Hom Thong Fruit)

ผู้เขียน:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgมลนพรรษ สงพิมพ์, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research focused on the change of enzymes associated with the maturation of Kluay Hom Thong bananas [Musa acuminate (AAA group) ‘Gros Michel’]. Polygalacturonase (PG) and pectate lyase (PL) enzymes from the Kluay Hom Thong (ripening Stages 2-8) were extracted and partially purified by ammonium sulfate fractionation. The results showed an increase in PG activity from 3.0 ? 0.11unit/g fresh banana in the 2nd Stage to 4.89 ? 0.39 unit/g fresh banana in the 6th Stage . Furthermore, the PG activity decreased slightly to approximately 4.33? 0.49 unit/g fresh banana as the ripening stage increased (the 8th Stage). PL enzyme activity also depended on the ripening stage of the banana. When the banana was riper, the PL activity gradually increased from 8.73 ? 0.23 unit/g fresh banana in the 2nd Stage to 35.37 ? 1.05 unit/g fresh banana in the 8th Stage. When compared to the commercial pectinase enzyme from Aspergillus aculentus (Pectinex Ultra SP-L, Novozymes A/S, Denmark), the enzymes obtained from the banana demonstrated much lower activity. The PG and PL activities from the commercial pectinase were 7966.46 and 1709 unit/ml, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 267 - 274 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Polygalacturonase and Pectate Lyase Activity During Ripening of Kluay Hom Thong Fruit

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Pectate Lyase Production from Paenibacillus polymyxa N10 in Submerged Fermentation using Response Surface Methodology)

ผู้เขียน:Imgมลนพรรษ สงพิมพ์, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effectiveness for optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 was studied using central composite design with three factors: agitation speed (X1, 100-300 rpm), temperature (X2, 25-45?C) and pH (X3, 5.5-9.5). It was found that the most significant factors influencing enzyme production were temperature and pH. The second order polynomial regression model obtained was fitted and found adequate, with an R2 of 0.9600 (p < 0.001). From the result of this optimization, maximum pectate lyase activity at 84.5 U/ml was achieved at temperature 35?C, pH 8 and an agitation speed 200 rpm.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 5, Dec 99 - Dec 99, Page 191 - 197 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Pectate lyase from Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 and Associated Pili Transporter Constitute a Key Virulence Factor)

ผู้เขียน:Imgวิลาวรรณ์ เชื้อบุญ, Imgดุสิต อธินุวัฒน์, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A recent study has demonstrated that XagP in xagP of Xanthomonas axonopodis pv. glycines 12-2 )Xag 12-2), the causal agent of soybean bacterial pustule, is required to induce a hypersensitive response (HR) in tobacco (Nicotiana rustica). Until now, its role in virulence on soybean was unknown and whether the general secretion pathway (GSP) is different from other bacteria. To understand the possible relationship between functions, xagP and T4P operon-corresponding to XagP secretion and type IV pili of Xag 12-2, respectively- were mutated using the site-directed method. XagP secretion into media associated with ?xagP and ?T4Pmutants was reduced by 100 and 24.8% respectively. Pili mutants were less reduced in the Pel secretion than by other GSPs which might be necessary for an XagP transporter. Both mutants elicited HR-like typically necrotic symptoms which were the same as the wildtype, that is, within 48 hr after infiltration on susceptible soybean cv. Spencer. On this same host plant, disease severity induced by ?xagP and ?T4P mutants was highly reduced by 82.8 and 55.9%, respectively. It is also interesting to note that the HR and disease symptoms produced by the mutants were different from the wildtype. The mutants neither expressed haloes surrounding the HR nor scattered lesions over spray-inoculated leaves but revealed pustules around the leaf margin at hydathode pores. Complemented mutants showed enhanced secretion, transportation, HR and disease severity similar to the wildtype. This is the first report of a co-regulation mechanism of xagP and type IV pili secretion pathway in Xag 12-2 with bacterial pustule disease in soybean. Details involved in these interactions are discussed. The minimal translocation of XagP that is less coincident with the pili transporter should be further elucidated to determine if it is more dependent on other GSPs and can suppress secretion output of other virulence factors associated with Xag 12-2 pathogenesis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 42 - 53 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสและเพคเตทไลเอส ในระหว่างการสุกของผลกล้วยหอมทอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสและเพคเตทไลเอส ในระหว่างการสุกของผลกล้วยหอมทอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ pectate lyase จากเชื้อ Paenibacillus polymyxa N10 ในการหมักแบบอาหารเหลวโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำบริสุทธิ์และการจำแนกสมบัติเฉพาะของเอนไซม์เพคเตทไลเอสจากเชื้อแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10

ผู้เขียน:Imgภัทร คมกมล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Gene expression of cell-wall degrading enzymes in sapodilla (Manilkara zapota) fruit

ผู้แต่ง:ImgKunyamee, S, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor, Imgvan Doorn, WG,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physiological and biochemical changes during banana ripening and finger drop

ผู้แต่ง:ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor, Imgvan Doorn, WG,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์เพคเตทไลเอสจากเชื้อแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa สายพันธุ์ N10 ด้วยวิธีการหาพื้นผิวการตอบสนอง

ผู้เขียน:Imgมลนพรรษ สงพิมพ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12