Search Result of "palm kernel"

About 36 results
Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of palm kernel meal level on live performance and gut morphology of broilers

ผู้แต่ง:ImgYaophakdee, N., ImgDr.Yuwares Ruangpanit, Associate Professor, ImgDr.Seksom Attamangkune, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดปาล์มน้ำมัน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงเลียนแบบจากเนื้อเมล็ดในปาล์ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การพัฒนากะลาปาล์มบล็อกน้ำหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การดัดแปรกากเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิธีทางกายภาพเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตในปลาเศรษฐกิจ

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การหาค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา Aspergillus wentii TISTR 3075 ในไก่

12