Search Result of "oxidation pond"

About 66 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความลึกที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชาลิสา ทัศนาธร

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

โครงการแหลมผักเบี้ย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Thassanee Boonrakong

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, ImgKasem Chunkao , ImgPanita Sotong , ImgThassanee Boonrakong , ImgThitima Rungratnaubon

แหล่งทุน:ทุนจากโครงการแหลมผักเบี้ย

Img
Img
Img
Img
1234