Search Result of "organic matter"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พลวัตของอินทรียวัตถุในดินและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตดินภายใต้สวนยางพารา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Alain Brauman, ImgDr.Frederic Gay, Imgนางสาวภูษณิศา หีบเงิน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หมอยาดี, Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ, Imgนางสาวศฬิษา สังวิเศษ, Imgนายพินิจ จิรัคคกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุตามฤดูกาลในตะกอนดินป่าชายเลน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบงกช วิชาชูเชิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. เอกนรินรินทร์ รอดเจริญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Japan International Cooperation Agency (JICA)

ผลลัพธ์:วารสาร (30) ประชุมวิชาการ (14) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการบรรเทาการอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของดิน บริเวณลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติพงษ์ ร่มสนธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตื

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

123