Search Result of "organic"

About 2329 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, Imgนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...