Search Result of "oil contaminated soil"

About 18 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bioremediation of Oil-contaminated Soil Using Chicken Manure

ผู้แต่ง:ImgNaowasarn, S., ImgDr.Suchat Leungprasert, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันผสมโดยการกระตุ้นจุลินทรีย์ร่วมหลายวิธี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติศักดิ์ จีนาคม

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน จากดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, การย่อยสลายมลสารด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟุดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและน้ำยาซักผ้า

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนจากดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน(พีเอเอช)โดยใช้แบคทีเรียที่ได้จากดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นผ่านกระบวนการหมักทำปุ๋ยโดยใช้มูลสุกรเป็นวัสดุร่วมในการหมัก

ผู้เขียน:Imgพงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียอันตราย การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และการจัดการขยะมูลฝอย

Resume