Search Result of "ochratoxin A"

About 111 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พยาธิสภาพและค่าโลหิตวิทยา-เคมีโลหิตจากผลของสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A ในเป็ด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุวรรณา กลัดพันธุ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
123456