Search Result of "nutritional values"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าที่กินได้ที่เก็บจากเทือกเขาภูพาน ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการหุงข้าวกล้องและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องหุงสุก

ผู้เขียน:Imgงามศิรขวัญ เพิ่มศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษระดับเซลล์ของเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สำรวจข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยปรุงสำเร็จ

หัวหน้าโครงการ:Imgนกน้อย ชิตชวนกิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาผงจากนอร์เวย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของไนโตรเจน โพแทสเซียม และแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของคะน้าที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร

ผู้เขียน:Imgวรพรรณี เอี่ยมละออ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12