Search Result of "non-O157:H7 Escherichia coli"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยในอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume