Search Result of "nickel ferrite"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Img

Researcher

นาย วุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:-

Resume