Search Result of "nematode"

About 218 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสืบสิน สนธิรัตน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสสายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...