Search Result of "needs assesment"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว พรจันทร์ โลจนะศุภฤกษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นันทนาการและการใช้เวลาว่าง, การศึกษาการใช้เวลาว่าง Leisure Education, การจัดโปรแกรมนันทนาการ Recreation Programming

Resume

Img

Researcher

ดร. มนธีร์ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Aerobics Dance, Global Health

Resume