Search Result of "native vegetable"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาชื่อผักพื้นบ้านของไทลื้อในยูนนาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Prof. Lu Sheng

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

การประชุมวิชาการ

The semantic categorization of Mon and Thai native vegetable names

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาชื่อผักพื้นบ้านของไทลื้อในยูนนาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

The analysis of Thai native vegetables’ names

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume