Search Result of "native species"

About 41 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมืองเพื่อการค้าและการส่งออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมืองเพื่อการค้าและการส่งออก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:อัตราการเติบโต และการรอดตายของไม้พื้นเมือง 3 ชนิดที่ปลูกเสริมในสวนป่าผสม อายุ 24 ปี ณ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Coastal landscape restoration in Ranong mangrove forest, Ranong province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor, ImgBuot, I.E.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมืองเพื่อการค้าและการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Maximum entropy modeling for the conservation of Hopea odorata in riparian forests, central Thailand

ผู้แต่ง:ImgLamthai Asanok, ImgTorlarp Kamyo, ImgDr.Dokrak Marod, Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2013)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

123