Search Result of "national databases"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER (2016)

ผลงาน:การประเมินวัฏจักรชีวิตนำอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นักวิจัย: Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์ Imgศ.แชบเบียร์ กีวาลา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เครื่องยนต์ป่าไม้ Forest Mechanization, Data Base

Resume

Img

Researcher

ดร. จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ: Behavior of Aquatic Animals, Fishing Technology , Cephalopod, Behavior and Life History of Cephalopod

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume