Search Result of "modernization"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bangkok Morphology and Its Old Settlements: An Overview

ผู้แต่ง:ImgMr.Kamthorn Kulachol, Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Vernacular Houses in Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Pinijvarasin, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : การเปลี่ยนแปลงในระบบครอบครัวและเครือญาติ และการนับถือผีของชาวกะเหรี่ยง

ผู้เขียน:Imgอุทัยวรรณ มินสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Is Buddhism Compatible with modernization ? : A Socio Ethical Study Concerning the Thai Youths’ Perspectives*)

ผู้เขียน:ImgDr. Chamnong Adivadhanasit, Imgนางสาวเพ็ญศรี กาญจโนมัย, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this research was to study youths’ attitudes towards religions in general and towards Buddhism in particular. The methods of the study consisted of investigations from secondary and primary sources. The latter sources came in the forms of observing behaviours and distributing questionnaires to 150 undergraduates undertaking their B.A. degree courses in various faculties of Kasetsart University during the first Semester of the academic year 1982-1983. Out of this number, only 121 sets of questionnaires were returned. As a consequence, the population of the study were 121 in number. The statistical methods employed in data analysis were Likert’s scale, chi-square, Yule’s Q and percentage. The Results of the were found as follows: 1) Those students who held positive attitudes towards Buddhism’s compatibility with modernization were not different in number from those who held negative attitudes. 2) The investigation into the concepts of modernization from Tipitaka and various documents in Thai, Pali and English had shown that Buddhism contained substantial principles compatible with modernization in social, economic, political, cultural and personality fields.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 004, Issue 2, Jul 83 - Dec 83, Page 34 - 44 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Wildlife Value Orientations in Thailand: Preliminary Findings

ผู้แต่ง:ImgDr.Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Associate Professor, Imgเสาวนีย์ สารเนตร,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต่อความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ผู้เขียน:ImgWanna SAKDARAT

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ของไทยผ่านระบบการศึกษาตามแบบตะวันตก พ.ศ. 2430-2481

ผู้เขียน:Imgศุภการ สิริไพศาล

ประธานกรรมการ:ImgSupatra N.Vannapin

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำพระปรงโดยวิธีประเมินผลแบบรวดเร็ว

Img

Researcher

นาย กำธร กุลชล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

Resume

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume