Search Result of "mining area"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characteristics of Cuโ€“Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Lecturer, ImgIshiyama, D.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characteristics of Cu-Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Lecturer, ImgIshiyama, D,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Diversity and structure of Trichoptera communities and water quality variables in stream around mining area

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมเพื่อปลูกในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง จังหวัดระนอง

Img

ที่มา:ทุนยุววิจัย ศวท.

หัวเรื่อง:การประเมินโลหะหนักแคดเมียมและสังกะสีในลำธารที่ได้รับการปนเปื้อนจากการทำเหมืองแร่โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตใหม่ในพื้นที่เหมืองหินปูนกับแมลงในดิน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgไปรยณัฐ น้อยทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgกอบศักดิ์ วันธงไชย, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgอานุช แก้ววงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12