Search Result of "milk quality"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effects of Cassava Diets of Lactating Sows on Erythrocyte Glutathione and Milk Quality of the Sows, And on T-Lymphocyte Proliferation, Gut Health and Growth Performance of The Suckling Pigs

ผู้เขียน:Imgอำพล จุปะมัดถา

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการร่วม:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของความถี่ในการใช้น้ำยาซีเอ็มที การอาบน้ำและการใช้ยางไลเนอร์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อต่อคุณภาพน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

ผู้เขียน:Imgนายนาม บัวทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมอาหารกระถินต่อคุณภาพน้ำนมและปริมาณ Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในน้ำนมโคให้นมระยะแรก

ผู้เขียน:Imgวันวิสา ชุ่มเงิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, ImgPanida Unagul, ImgSasithorn Nakthong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ใบและต้นอ่อนมันสำปะหลังแห้งเสริมในอาหารโคนมต่อระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดส และคุณภาพน้ำนมดิบ

ผู้เขียน:Imgสุรีย์วรรณ พันธ์นรา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgWonganun Narongwanichgarn, Imgอุทัย คันโธ*, Imgดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบของ ประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.สพ. เชาวลิต นาคทอง, Imgน.สพ. ไชยญา เจริญสวัสดิ์, Imgสุรชัย เปี่ยมคล้า

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพของนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ตามวิธีการของเกษตรกรในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนางสาวรัตนากร แสนทำพล

ประธานกรรมการ:ImgSasithorn Nakthong

กรรมการร่วม:Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว จิรนิจ เจริญสวัสดิ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสุขภาพและโภชนาการโคนมระดับฝูง

Resume

Img
Img

ที่มา:บริษัทดัชมิลล์ จำกัด

หัวเรื่อง:การสำรวจคุณภาพ และสิ่งปลอมปนในน้ำนมดิบของโคนมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม, Imgนายประกรณ์ จาละ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพในน้ำนมแพะดิบของแพะที่เลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยแปลงหญ้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธนพรรณ นิลกำเนิด

ประธานกรรมการ:ImgSasithorn Nakthong

กรรมการร่วม:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12