Search Result of "milk production"

About 118 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

UHT SKIM COCONUT MILK PRODUCTION AND ITS QUALITY

ผู้แต่ง:ImgKhuenpet, K, ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor, ImgHongha, N, ImgPairojkul, S,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Forage Sorghum on Milk Production

ผู้แต่ง:ImgDr.Somkiert Prasanpanich, Associate Professor, ImgDr.Jamroen Thiengtham, Associate Professor, ImgDr.Sayan Tudsri, Professor, ImgSoar Siwichai, ImgTheerayuth Juntanam,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

UHT Skim Coconut Milk Production and Its Quality

ผู้แต่ง:ImgKrittiya Khuenpet, ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor, ImgNapat Hongha , ImgSajja Pairojkul,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดกลุ่มโคสาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และคุณภาพผลผลิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, Imgนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, Imgนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456