Search Result of "methyl ester"

About 42 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Biodiesel in the form of rapeseed methyl ester (RME) has been widely used for transportation as a partial (or complete) substitute fuel for compression ignition (diesel) engines. The properties of gas generated by the combustion of RME and air under fuel-lean conditions were studied. A simple analytical model was used to determine the burned gas composition. Firstly, the effects of relative air/fuel ratios on flue gas composition were studied theoretically, without exhaust gas recirculation (EGR). As the relative air/fuel ratios increased, carbon dioxide and water vapor decreased, while oxygen increased in the burned gases. The mass and molecular weight of the burned gas reduced with increasing relative air/fuel ratios. Secondly, the thermodynamic properties (i.e. specific heat, specific heat ratio, enthalpy and entropy) of the burned gas mixture, as they were affected by the relative air/fuel ratio, were calculated based upon the element concentrations of individual component in the chemical equilibrium state. The thermodynamic properties of RME-air combustion gas were plotted against relative air/fuel ratios under fuel-lean conditions and were compared to those from conventional diesel fuels. Under certain conditions, good agreement was found. This research produced primary data for further calculations regarding the thermochemistry of biodiesel-air combustion analysis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 308 - 317 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วทท 36

หัวเรื่อง:การหาปริมาณเมทิลเอสเทอร์ทั้งหมด ลิโนเลอิกเมทิลเอสเทอร์ และน้ำพร้อมกันในไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยการวิเคราะห์ทางเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:Fatty ACid Composition and Properties of Jatropha Seed Oil and its Methyl Ester.

Img

Researcher

ดร. ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) และ การเร่งปฏิริยา (Catalytic), ไบโอดีเซล ( biodiesel), เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative fuels), เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel), Waste utilization

Resume

Img

ที่มา:Asian NIR Consortium

หัวเรื่อง:Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS

Img

งานวิจัย

พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมทางสถิติสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน

ผู้เขียน:Imgธีรยุทธ์ ธรรมวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (บี100) ในจังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgสุพัจรี ปั้นประณต

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพและการพัฒนา Chinese Tallow tree (Sapium sebiferum(L.)Roxb.)เป็นพืชนำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best poster award (2008)

ผลงาน:Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS

นักวิจัย: Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ Imgนางวารุณี ธนะแพสย์ ImgProf. Yukihiro Ozaki

Doner:Asian NIR Consortium

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Biodiesel with Decreased Viscosity Produced from Crude Palm Oil)

ผู้เขียน:ImgSasirin Labua, ImgChalermpol Sriadulphan, ImgSunattra Sangkong, ImgNapachalee Puangmalai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Studies were carried out on transesterification of crude palm oil with methanol for biodiesel production. The reaction parameters such as alcohol/oil molar ratio, catalyst concentration, temperature, degumming and washing processes were optimized for crude palm oil. The fatty acid methyl ester contents in the reaction mixture were quantified by Cannon Automatic Viscometer (CAV-2000), and the Automatic Flash Point and Inductive Coupled Plasma Spectrometer (ICPS-9000). The optimum alcohol/ oil molar ratio was 9:1. The flash point value of the product was more than 120?C. The catalyst concentration at 1% NaOCH3 (v/v) and degumming of crude palm oil by 5% (v/v) phosphoric acid at 80?C for 1 hour decreased the viscosity of methyl ester from crude palm oil to 4.72 mm2/s which is lower than the standard viscosity set by the Energy Business Department.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 5, Dec 99 - Dec 99, Page 300 - 304 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีไม้ , เซลลูโลส , เคมีของน้ำมันพืช, เครื่องมือวิเคราะห์ GC, HPLC, IR, NIR , พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล)

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume

123