Search Result of "metaphorical analysis"

About 2 results
Img

Researcher

นาย พงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เยอรมัน

Resume

Img