Search Result of "media production"

About 20 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อทางการเกษตร

ผู้เขียน:Imgธนกฤต ชมภูนุช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวเรื่อง:ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูในสังกัดเขตการศึกษา 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิต และการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมในการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1

ผู้เขียน:Imgจักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์, Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การผลิตภาพโปร่งใส สำหรับวิชาผลิตสื่อการสอนประเภทวัสดุกราฟิก

ผู้เขียน:Imgสมภพ แอลล์

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว้บไซต์เพื่อการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร

Img

Researcher

นางสาว ศิริภัทรา เหมือนมาลัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย สุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume