Search Result of "marketing channel"

About 15 results
Img

การประชุมวิชาการ

Marketing Channel of Rice Productions in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Songporn Hansanti, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Marketing Channel Structures of Thailand’s Agriculture Products

ผู้แต่ง:ImgDr.Songporn Hansanti, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Marketing Channels of Beef Cattle in the Lower Southern Region of Thailand)

ผู้เขียน:ImgKanokporn Pakeechay, ImgChaiyawan Wattanachant, ImgTaleangsuk Angkulasearanee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study explored the marketing channels and marketing margin of beef cattle in the lower southern region of Thailand (Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala and Narathiwat provinces). Primary data were collected from 235 cattle farmers and 91 cattle traders at different levels by purposive sampling. This research used structured questionnaires and in-depth interviews as the research instruments. The data were analyzed with qualitative analysis and quantitative analysis to obtain the marketing channels and marketing margin. The empirical study showed a highly competitive cattle market structure. The marketing channel analysis also showed that cattle were mostly traded on the local market for local consumption. There were two ways that cattle were supplied and used: (1) local merchants bought cattle directly from the local farmers, and the cattle were then slaughtered, eviscerated, or cut and sold to beef retailers or to consumers directly; and (2) local merchants purchased the cattle from Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi and Nakhon Si Thammarat provinces and sold them to the wholesalers in Songkhla, Pattani, Yala and Narathiwat provinces. The marketing margin was 110 baht per kilogram based on a marketing cost of 28.30 baht per kilogram and a marketing charge of 81.70 baht per kilogram. There was sufficient space to accommodate an opportunity for beef cattle marketing from outside the lower South . All parties involved with the livestock should focus on increasing the number of beef cattle in this region. However, the lack of roughage due to limited areas of available pasture was the main problem obstructing the development of beef cattle in this region. Therefore, to meet the demand for beef in the market, increased pasture availability is an important factor to address.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 2, May 14 - Aug 14, Page 312 - 325 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของไม้ตะกู และโอกาสความเป็นไปได้ของการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการทำวนเกษตรในระดับครัวเรือน ภายใต้เครือข่ายวนเกษตรภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสมศักดิ์ สุขวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgโกมล แพรกทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยาป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า, การวิเคราะห์ดินและพืชป่าไม้, การประยุกต์ใช้สถิติในทางวนวัฒนวิทยา, เศรษฐศาสตร์ป่าไม้

Resume

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (13) ประชุมวิชาการ (56)

Img

Researcher

ดร. พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Factors Affecting Differences in Marketing Channel of Rubber Sheets between Central and Local Markets in Changwat Phuket.)

ผู้เขียน:ImgKriengsak Pattamarakha, ImgAwae Masae, ImgJaruiy Petchrat, ImgChumpol Poolsiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Rubber planters utilize different marketing channels for their products. A study was conducted in Changwat Phuket to identify and describe factors affecting their selection of the respective marketing channels. Two-hundred and twenty rubber planters were interviewed to determine their socio-economic, communicative and psychological characteristics, their behaviors in selling rubber sheets including associated problems and their recommendations, and factors affecting differences in marketing channels between central and local markets. The findings revealed that most rubber planters had obtained formal education at Grade 4 and were literate. Rubber planting was their major occupation and their income from rubber sheet sales ranged from 30,000-40,000 baht per family per year. Relatives and friends and television were sources of information about the market price of rubber sheets. In adition, rubber planting officers and sub-district extension officers were mentioned as having important roles in providing useful information. Most of the rubber planters interviewed sold their sheets within one week or two weeks after processing. The quantity sold per sale ranged from 100 kilograms or below to 200 kilograms. The rubber planters whose sheets were classified as No.1-No.3, sold their sheets through central markets, felt that price received was fair and they were satisfied with it. For those whose sheets were classified as No.4-No.5, sold their sheets through local markets were dissatisfied with it felt that the price received was unfair and they were dissatisfied with it. Through correlation analysis, it was discovered that those who sold rubber sheets through central markets were younger and had obtained more education. They had more personal contact with important persons. They had larger status of land tenure, larger farm size and better standard of living. They were more financially independent, but showed a greater dependence on the accumulation of material objects. They had a more favorable attitude towards the central market, because they received higher prices for their rubber sheets than those selling through local markets. The results of the study indicate that the socio-economic status of an individual results in behavioral differences which influence his selection of markets for selling rubber sheets. Better regulations and higher standard for the preparation of rubber sheets should be encouraged. In the development of central markets, farmer organizations should be established, the areas set aside for buying operation should be expanded, and public participation in the operation of central markets should be promoted as well.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 016, Issue 1, Jan 95 - Jun 95, Page 28 - 42 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pricing is a Piece of Pie

ผู้แต่ง:ImgDr.Songporn Hansanti, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preparing agricultural product marketing for the new AEC market: A case study for improving the marketing organization for farmers in Chiang Rai Province, Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume

Img

Researcher

นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume