Search Result of "market structure"

About 86 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thailand's maize seed market structure, conduct, performance

ผู้แต่ง:ImgDr.Orachos Napasintuwong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Seed Industry in Thailand: Market Structure, Regulations, Policies and Prospect

ผู้แต่ง:ImgDr.Orachos Napasintuwong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โอกาสขยายการส่งออกทุเรียนและลำใยแช่แข็งของประเทศไทยไปสู่สหรัฐอเมริกา

ผู้เขียน:Imgจิตสุดา สกุลจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กรณีศึกษา กสท

ผู้เขียน:Imgยุพิณ เปลื้องนุช

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Market Structure and Competitive Behavior of Car Leasing Business : A Case Study in Lopburi Province

ผู้เขียน:Imgนิภาพรรณ ปิดทองคำ

ประธานกรรมการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันระหว่างหน่วยผลิตที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่

ผู้เขียน:Imgรวิวรรณ บูชิตตานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดพฤติกรรมและผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเหมืองหินก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวิชัย หนูทอง

ประธานกรรมการ:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดหอยนางรมระดับแหล่งผลิตอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2553

ผู้เขียน:Imgธัญญากร ฤทธาภัย

ประธานกรรมการ:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : MARKET STRUCTURE OF PULP INDUSTRY IN THAILAND)

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ สะสีสังข์, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Objectives of the study were to determine structure and conduct of markets for pulp industry in Thailand during 1996-2005. The designed questionnaires were employed for data collection from 7 sampled pulp factories as well as related government and private agencies which related to the pulp industry Results of the study indicated that eucalyptus, bamboo, jute, bagasse and rice straw were used as raw material for pulp production. The quantity of pulp production in 2005 was 1.14 million tons. The increasing rate of pulp production during 1996-2005 was 7.85 percent per annum. The structure of pulp market was oligopoly. Differences between the products could be classified into 2 types, namely, bleached short fiber and unbleached short fiber. On the other hand, the product quality of each factory normally differentiated from each other, this was mainly due to differences in using raw material type and production technology. The most producers used eucalyptus as the raw material. Moreover, there were various types of services which were performed by pulp factories, namely, serving the production service according to the order of the domestic and rest of the world customers, and accepted the returning product or change the product which was an inconsistency or lower then the given standard. Barriers to entering into the market were the amount of budget needed for the investment in this enterprise was quite high, it was at least 300 million baht, the salary paid for the employed specialist was also high and each producer could not set the price to gain the maximized profit. The domestic pulp price was mainly depended on production cost and pulp price in the world market. Individual producer continuously improved pulp quality and type for consistent with the customer demand and serving the production service according to orders of domestic and rest of the world customers. The entrepreneurs organized their enterprises in the form of vertical integrated industry and grouped all of the producers together. Thus, the government should support farmers to cultivate crops used as the raw material for pulp production in areas adjacent to location of pulp industry; and support private sector entering this enterprise more on investment budget and modern machine importation.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 36 - 46 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Measuring the Degree of Market Concentration in Thailand Insurance Industry

ผู้แต่ง:ImgSivalap Sukpaiboonwat, ImgChucheep Piputsitee, ImgDr.Arunee Punyasavatsut, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Structure of Maize Seed Industry in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Orachos Napasintuwong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างและพฤติกรรมการกู้เงินจากตลาดเงินนอกระบบในหน่วยทหาร : กรณีศึกษา นายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด

ผู้เขียน:Imgจันทิพา อินสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรม ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

ผู้เขียน:Imgนุชสรา บัณฑราภิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดบ้านเดี่ยวและพฤติกรรมในการซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค

ผู้เขียน:ImgSuthinee TO-AMONPUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุ้งในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ ฤกษ์เวียง

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีก : กรณีห้างสรรพสินค้า

ผู้เขียน:Imgนิรมล ปิยะสันติกุล

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมแป้งเด็ก

ผู้เขียน:Imgฐนภรณ์ รติสุขพิมล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345