Search Result of "macrostructure"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Investigation of the grain refining performance of Al-5Ti-1B master alloy on the recycling process of A356alloy

ผู้แต่ง:ImgChaiyawat Peeratatsuwan, ImgDr.Thee Chowwanonthapunya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการจับใจความสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการจับใจความสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Reading Improvement

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคำศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการจับใจความสำคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Img
Img

Researcher

ดร. สุจรรยา วิลาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Teaching English, Discourse Analysis (Lexical Cohesion)

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทางทะเล

Resume