Search Result of "lung tumor"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัข

Img
Img

Researcher

นาย วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย ภูดิท มณีสาย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง อมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Small Animal Disease, โรคหัวใจ , ระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง , ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตว์เลี้ยง , small animal cardiology/respiratory hematology

Resume

Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, Imgผศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (18)

Img

Researcher

ดร. นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมในสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Surgery), ยาสลบในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง (Anesthesia in companion and laboratory animals), หลอดเลือดหัวใจขนาดย่อย (Microcirculation)

Resume