Search Result of "local people"

About 79 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการแปรรูปของป่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.นันทนา คชเสนีย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน (กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) (2018)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวพัชรศร การัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรศร การัตน์, Imgนางสาวมัธยา รักษาสัตย์

แหล่งทุน:กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

1234