Search Result of "library"

About 41754 results
Img

ที่มา:ห้องสมุดจินดามณี (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะขยายพันธุ์ปลา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The International Information & Library Review

หัวเรื่อง:A University library management model for students' learning support.

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในดินที่ปนเปื้อนสารไตรคลอโรเอทธิลีน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:การเกษตรของประเทศไทย (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าแหนมปลาเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2548

Img

งานวิจัย

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ระบบยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี QR Code (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suparp Kanyacome, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารตัวอย่างทางอุตสาหกรรมและ สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ ด้วยรังสีแกมมาฉับพลันจากการกระตุ้นด้วย นิวตรอน

ผู้เขียน:Imgมรกต พุทธกาล

ประธานกรรมการ:Imgสมพร จองคำ

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตนากร กลํ่าสมบัติ

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติการนำยวดยิ่งในวัสดุ Bi2Sr2Ca2Cu3Oz โดยการแทนที่หรือไม่ได้แทนที่บิทมัสด้วยตะกั่ว

ผู้เขียน:Imgสิริ สิรินิลกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมใน เชื้อน้ำส้มสายชู ที่ทนอุณหภูมิสูง โดยวิธีสุ่มขยาย ปริมาณ ดี เอ็น เอ

ผู้เขียน:Imgวสุ ปฐมอารีย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภา โล่ห์ทอง, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบวิชาเขียนแบบเทคนิค 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538

ผู้เขียน:Imgเอื้อมพร ทองเย็น

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgกัญพิมา เชื่อมชิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปิยะนันท์ กฤษณะกาฬ

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารชะลอการเจริญเติบโตในการผลิตบานชื่นหนู (Zinnia angustifolia Kunth) เป็นไม้ดอกกระถาง

ผู้เขียน:Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...