Search Result of "learning center"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจตรง, Imgนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง

แหล่งทุน:เงินรายได้

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลัเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเคมเทรด และบริษัทกรีนเวิลด์ ออร์คิด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
1234