Search Result of "knock-in"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตปลาซีบร้าฟิช "น๊อกอิน" (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engine

ผู้แต่ง:ImgDr.Withit Chatlatanagulchai, Associate Professor, ImgYaovaja, K., ImgRhienprayoon, S., ImgWannatong, K.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Knock Control in Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition (DF-PCCI) Engine Using Supervisory Fuzzy System

ผู้แต่ง:ImgDr.Withit Chatlatanagulchai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Knock Detection and Control Algorithm of Diesel-Dual-Fuel Engine Using Practical Multivariable Control

ผู้แต่ง:ImgDr.kittipong yaovaja, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:58 1 สินทรัพย์จากงานวิจัย บ้าน knock down

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 58 1 สินทรัพย์จากงานวิจัย บ้าน knock down
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: oyzxOYmPo2s
Updated: 2012-11-22T11:17:18.000Z
Duration: 410 seconds


Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Knock Control in a Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition (DF-PCCI) Engine Using a Fuzzy Supervisory System)

ผู้เขียน:Imgกิตติพงษ์ เยาวาจา, Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Typical diesel-dual-fuel (DDF) engines have compressed natural gas (CNG) injected into the intake ports as the main fuel and diesel injected into the cylinders for ignition. Recently, a new DDF combustion technology, developed and patented by the PTT Public Company Limited, advanced the diesel injection timing to be early in the compression stroke, resulting in higher energy replacement by the CNG and lower emissions than those of typical DDF engines. In the so-called diesel-dual-fuel premixed-charge-compression-ignition (DF-PCCI) engine, the diesel, CNG and air were mixed together during the compression stroke. Auto-ignition could occur at many places in the mixture; therefore, the combustion process was more sudden and violent. The engine experienced heavy knocking at high loads due to the hotter combustion chamber as well as hard combustion during transient stages due to the high in-cylinder pressure gradient. Without knock control, the engine had to be operated conservatively away from the knock threshold and not at its optimum point. This paper presents a novel knock control algorithm using a fuzzy supervisory system. The work progressed with the following steps. First, the knock intensity was measured on-line in a time-domain for each cylinder with one knock sensor per engine. Second, a knock threshold was selected from correlating the knock intensity of the DF-PCCI engine with that of the diesel engine. Third, several factors that affected knock intensity were identified. Fourth, standard fuzzy controllers were used to adjust the set points of those factors to regulate the knock intensity at the knock threshold. Each cylinder was treated separately. Fifth, fuzzy supervisors were used to determine the amount of each factor to be applied at each operating point by adjusting the output gains of the standard fuzzy controllers. Sixth, a DF-PCCI engine, mounted on an engine dynamometer, ran the NEDC test with on-line emissions measurement. Seventh, performance (torque and drivability), efficiency (the amount of CNG that can replace diesel) and emissions (total hydrocarbon emissions, NOx, CO, and CH4) were compared with and without knock control. The results showed very good performance with improvements in drivability, efficiency and NOx emission when the proposed knock control algorithm was applied.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 1, Jan 14 - Feb 14, Page 120 - 138 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตปลาซีบร้าฟิช "น๊อกอิน"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลองชนิด Single-Zone Model เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเกิดน็อก มลพิษ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง E0, E10 และ E85

ผู้เขียน:Imgกรภพ กวินพลอาสา

ประธานกรรมการ:Imgเอกไท วิโรจน์สกุลชัย

กรรมการร่วม:Imgดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

DDF ECU Development and Engine control (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (13)

Img

Researcher

ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control), ระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control), หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

Resume

Img

ที่มา:The 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (MENETT 23)

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลองชนิด Single-Zone Model เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเกิดน็อก ออกไซด์ของไนโตรเจน และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง E0 E10 และ E85

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการคุ้มครอง ทางด้านภาษาศุลกากรและนโยบายการค้าเสรีของ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ครบชุด

ผู้เขียน:Imgประถมาภรณ์ รักขิตตธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะ โดยวิธีเคาะประตูบ้าน: กรณีศึกษาบ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสุดารัตน์ สว่างจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Somatic cell nuclear transfer (Reproductive cloning), Zebrafish, Molecular cloning, Anatomic pathology, Avain primordial germ cells

Resume