Search Result of "kiln"

About 49 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เตาผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ หาคำ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงชุดผลิตไบโอชาร์แบบแกนนอน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดิน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาดา ผลเจริญ

แหล่งทุน:ทุนนวัตกรรมดี...คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

ชุดผลิตถ่านชีวภาพจากต้นพริกเพื่อผลิตเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาดา ผลเจริญ

แหล่งทุน:ทุนนวัฒกรรมดี คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Optimum Incinerate Operation for Hazardous Waste in Rotary Kiln System: Safty Approach

ผู้เขียน:Imgกติกา สระมณีอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณแหล่งเตาโบราณแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี และการกำหนดอายุเตาโบราณด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:เตาผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายมวลชีวภาพด้วยความร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการปิดเตาผลิตถ่านที่อุณหภูมิการผลิตต่างกันต่อสมบัติของถ่าน

ผู้เขียน:Imgอัจฉริยะ โชติขันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการร่วม:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
123