Search Result of "investment project"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนสร้างโรงแรมกลุ่ม 3 (อีโคโนมี่คลาส) ในเมืองพัทยา

ผู้เขียน:Imgกฤษฎา เติมเวชศยานนท์

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจจ่ายลงทุนในการลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาของบริษัท ABC จำกัด

ผู้เขียน:Imgวิกรม มหามนตรี

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราห์โครงการลงทุนในการบริการสืบค้นบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านทางอินเตอร์เนท

ผู้เขียน:Imgสิทธิกร หงศ์พันธ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าในเชิงเศรษฐกิจและการเงิน ในการลงทุนของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอังคณา ชูเชิด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจรในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ สิริรัตนชัยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต: กรณีศึกษาระบบการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร

ผู้เขียน:Imgถาวร แฉล้มรัมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนในโครงการผลิตสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุไฟฟ้า: กรณีศึกษาบริษัทไทยอีทอกซิเลทจำกัด

ผู้เขียน:Imgไชยวุฒิ ภานุสถิตย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ของการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแมกนีเซียในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมโภชน์ ตั้งควิวิช

ประธานกรรมการ:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจผลิตข้าวกล้องงอก

ผู้เขียน:Imgนฤมล เจริญศรี

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการร่วม:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตบางขุนเทียน

ผู้เขียน:Imgสุวิรากร กิจแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการลงทุนผลิตเรซิ่นสังเคราะห์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอาทิตย์ชัย เชี่ยวสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนธุรกิจปลูกพืชไร้ดิน

ผู้เขียน:Imgธรรมนูญ หุตากรณ์

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอริชัย รักธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนนำระบบรหัสแท่งมาใช้บริหารวัตถุดิบคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท ยางสยามอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้เขียน:Imgสุกิจ ประสงค์สุธน

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนภาพร ไกรพานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง

ผู้เขียน:ImgPanjarat CHAMPATHONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน ในโครงการจักสรรที่ดินของโครงการบ้านสวน ในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgชมภูนุช หวังดี

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12