Search Result of "invasive species"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Naoto Kamata

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNaoto Kamata, Imgรศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีในการกำจัดสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าจะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในน้ำอับเฉาเรือ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรัญพัชร แสงสัมฤทธิ์

แหล่งทุน:ทุุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์, Imgจุฑาพร ฉันทากร, Imgภูมิอุษา ชาลีพรหม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img