Search Result of "intercropping system"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

แหล่งทุน:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. หน้า 290. สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์. ภาคบรรยาย. ระหว่างวันที่ 26 30 พฤษภาคม 2551. ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน. จังหวัดพิษณุโลก. 391 หน้า.

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด.

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นจากการประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 (2014)

ผลงาน:ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง

นักวิจัย: Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgหนึ่งฤทัย สมสิงห์

Doner:โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน

Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด

12