Search Result of "insect pest"

About 133 results
Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567